*

hard disk

The primary computer storage medium, which is made of one or more aluminum or glass platters, coated with a ferromagnetic material. Most hard disks are fixed disks, which are permanently sealed in the drive. Removable cartridge disks are gaining in popularity and are increasingly available in more varieties(see Syquest disk and Jaz disk). Most desktop hard disks are either IDE or SCSI. The advantage of SCSI is that up to seven or more devices can be attached to the same controller board. Hard disks provide fast retrieval because they rotate constantly at high speed, from 3,000 to 10,000 rpm. They can be turned off at intervals to preserve battery life in laptops.

Đĩa cứng
Môi trường lưu trữ máy tính sơ cấp, nó được làm từ một hoặc nhiều đĩa cứng thủy tinh được phủ bằng một chất sắt từ. Phần lớn đĩa cứng là các đĩa cố định, nó được niêm lâu dài trong ổ đĩa. Hộc chứa các đĩa có thể lấy ra đang được phổ biến và có sẵn ở nhiều dạng(xem Syquest disk và Jaz disk). Phần lớn các đĩa cứng destop là IDE hoặc SCSI. Ưu điểm của SCSI là có đến bảy hoặc nhiều thiết bị hơn có thể gắn vào cùng bảng mạch điều khiển. Các đĩa cứng cung cấp sự truy tìm nhanh vì chúng quay liên tục với tốc độ cao, từ 3,000 đến 10,000rpm. Chúng có thể được tắt tại các khoảng thời gian để bảo quản nguồn pin trong máy tính xách tay.


Published:

PAGE TOP ↑