*

hard error

(1) A permanent, unrecoverable error such as a disk read error. Contrast with soft error.

(2) A group of errors that requires user intervention and includes disk read errors, disk not ready(no disk in drive) and printer not ready(out of paper).

Lỗi cứng
(1) Một lỗi vĩnh cửu, không thế sửa được chẳng hạn một lỗi đọc đĩa. Tương phản với soft error.

(2) Một nhóm lỗi đòi hỏi sự can thiệp của người dùng và bao hàm các lỗi đọc đĩa, đĩa không có sẵn(không có đĩa trong ổ đĩa) và máy in không có sẵn(không có giấy).


Published:

PAGE TOP ↑