*

hard return

A code inserted into a text document by pressing the enter key. If the hard return does not display as a symbol on screen, it can usually be read expanded mode. DOS, Windows and OS/2 insert a CR/LF combo: Carriage Return and Line Feed. Mac uses only a CR, and UNIX only an LF. Contrast with soft return.

hard return
Một mã được chèn vào một tài liệu text bởi việc nhấn phim enter. Nếu không hiển thị dưới dạng biểu tượng trên màn hình, nó có thể thường được lộ ra cùng với các mã layout khác trong một chèn một CR/LF hợp thành Cariage Return và Line Feed. Mac chỉ dùng một CR, và Unix chỉ dùng một LF. Trái với soft return.


Published:

PAGE TOP ↑