*

hard space

A special space character that acts like a letter or digit, used to prevent multiple-word, proper names from breaking between lines.

hard space
Một ký tự khoảng trống chuyên biệt vốn hoạt động giống như mẫu tự hoặc số, dùng để tránh việc ngắt các tên riêng, nhiều từ giữa các dòng.


Published:

PAGE TOP ↑