*

hard

Permanent, physically defined, permanently wired, or fixed, as opposed to soft(changeable or subject to redefinition). For example, the printed version of a document is hard, because changing the printed document is difficult. A document still in the computer’s memory, in contrast, is soft, because you can still make changes to it. See hard copy, hard hyphen, hard return, hard space, and hard wired.

cứng, không đổi
Cố định, đã được qui định về mặt vật lý, được nối cố định, không thay đổi, ngược với phần mềm(có thể thay đổi hoặc tùy thuộc vào việc quy đinh lại). Cấc tài liệu được in ra là cứng, vì làm thay đổi tài liệu in đó rất khó. Một tài liệu còn nằm trong bộ nhớ máy tính là mềm, vì bạn còn có khả năng làm thay đổi nó. Xem hard copy, hard hyphen, hard return, hard space, và hard wired.


Published:

PAGE TOP ↑