*

hardware key

A copy protection device supplied with software that plugs into a computer port. The software interrogates the key’s serial number during execution to verify its presence. The hardware key acts as a pass-through, but tests for a special code that reads the serial number.

Khóa phần cứng
Một thiết bị bảo vệ bản sao được cung cấp cùng với phần mềm vốn cắm vào một cổng máy tính. Phần mềm vấn tin số xeri của phím trong suốt quá trình kiểm tra sự hiện diện của nó. Khóa phần cứng hoạt động dưới dạng một trạm cho phép chuyển tải, nhưng kiểm tra đối mã chuyên dùng vốn đọc số xeri.


Published:

PAGE TOP ↑