*

hardware platform

A computer hardware standard, such as IBM PC-compatible or Macintosh personal computers. Devices or programs created for one platform will not run on others. See device independence and plat-form independence.

nền phần cứng
Một chuẩn phần cứng của máy tính như chuẩn tương thích IBM PC hoặc chuẩn Macintosh chẳng hạn. Các thiết bị hoặc chương trình được tạo ra cho nền này sẽ không chạy được trên nền khác. Xem device independence,platform independence.


Published:

PAGE TOP ↑