*

hardware reset

A system restart you perform by’ pushing the computers reset button. A hardware reset may be necessary after a system crash so severe that you cannot use the keyboard restart command(in DOS. Ctrl-Alt-Del) to restart the computer. See programmer’s switch and warm boot.

reset phần cứng, khởi động lại phần cứng
Khởi động lại hệ thống máy tính bằng cách ấn nút reset của máy tính. Có thể cần phải tiến hành reset phần cứng sau khi một hệ thống bị hỏng nghiêm trọng đến mức không thể khởi động lại từ lệnh bàn phím(trong DOS là Ctrl-Alt-Del) để khởi động lại máy. Xem programmer’s switch và warm boot.


Published:

PAGE TOP ↑