*

hardware

Machinery and equipment(CPU, disks, tapes, modem, cables, etc.). In operation, a computer is both hardware and software. One is useless without the other. The hardware design specifies the commands it can follow, and the instructions tell it what to do. See instruction set.

Phần cứng
Máy móc và thiết bị(CPU, các đĩa, các băng, modem, các cáp …). Trong sự vận hành. Một máy gồm cả phần cứng và phần mềm, một phần sẽ vô ích nếu không có phần khác. Việc thiết kế phần cứng định rõ các lệnh mà nó có thể thực hiện theo, và cách hướng dẫn báo cho nó biết những gì để làm. Xem instruction set.


Published:

PAGE TOP ↑