*

Harvard Graphics

Popular presentation graphics programs for DOS and Windows from Software Publishing Corporation, San Jose, CA. Its DOS version was one of the first business graphics packages to allow for the creation of columnar and free form text charts.

Harvard Graphics
Các chương trình đồ họa trưng bày phổ biến dành cho DOS và Windows từ công ty xuất bản phần mềm, San Jose, CA. Các phiên bản DÓ của nó là một trong những khối đồ họa kinh doanh đầu tiên để cung cấp việc tạo các biểu đồ cột và các biểu đồ text không theo quy cách.


Published:

PAGE TOP ↑