*

hash total, hash value

A method for ensuring the accuracy of processed data. It is a total of several fields of data in a file, including fields not normally used in calculations, such as account number. At various stage in the processing, the hash total is recalculated and compared with the original. If any data has been lost or changed, a mismatch signals an error.

Tổng điều khiển
Một phương pháp bảo đảm sự đúng đắn của dữ liệu được xử lý. Nó là tổng các trường dữ liệu trong một file, bao hàm các trường không được dùng thông thường trong các phép tính, chẳng hạn số tài khoản. Tại các giai đoạn khác nhau trong qui trình xử lý, tổng điều khiển được tính lại và so với gốc. Nếu bất kỳ dữ liệu nào bi mất hoặc bị thay đổi thì một giá trị không cân xứng báo hiệu một lỗi.


Published:

PAGE TOP ↑