*

HASP(Houston Automatic Spooling Program)

A mainframe spooling program that provides task, job and data management functions.

HASP(Chương trình quay vòng tự động Houston)
Một chương trình quay vòng máy chủ vốn cung cấp các tác vụ, công việc và các chức năng quản lý dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑