*

Hayes Smartmodem

A family of intelligent modems for personal computers from Hayes Microcomputer Products, Inc., Atlanta, GA. Hayes developed the intelligent modem for first-generation personal computers in 1978, and its command language(Hayes Standard AT Command Set) for modem control has become an industry-standard.

Hayes Smartmodem
Một tập hợp các modem thông minh dành cho máy tính cá nhân từ Hayes Micro Computer Products, Inc, Atlanta, GA. Hayes Phát triển modem thông minh dành cho các máy tính cá nhân thuộc thế hệ đầu tiên vào năm 1978, và ngôn ngữ lệnh của nó(Hayes Standard AT Command Set) để điều khiên modem trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp.


Published:

PAGE TOP ↑