*

HD

(1) (High Density) The designation for high-density diskettes; for example, the 5.25″ 1.2MB and 3.5″ 1.44MB floppies. Contrast with DD.

(2) (Hard Disk) For example, FD/HD refers to a floppy disk/hard disk device such as a controller.

HD
(1) (Mật độ cao) Tên dành cho các đĩa mềm mật độ cao; ví dụ, các đĩa mềm 5.25″ 1.2MB và 3.5″ 1.44MB. Trái với DD.

(2) (Đĩa cứng) Ví dụ, FD/HD ám chỉ một thiết bị đía mềm/đĩa cứng chẳng hạn một điêu khiển.


Published:

PAGE TOP ↑