*

HDA(Head Disk Assembly)

The mechanical components of a disk drive(minus the electronics), which includes the actuators, access arms, read/write heads and platters.

HDA(Bộ đầu từ đia cứng)
Các thành phần cơ cấu của một ổ đĩa(ngoại trừ các phần điện tử), bao hàm các thiết bị khởi động, cần truy cập, đầu đọc/ghi và các đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑