*

HDLC(High-level Data Link Control)

An ISO communications protocol used in X.25 packet switching networks. It provides error correction at the data link layer. SDLC, LAP and LAPB are subsets of HDLC.

HDLC(Điều khiển liên kết dữ liệu mức cao)
Một giao thức truyền thông ISO được dùng trong các mạng chuyển đổi gói X.25. Nó cung cấp sự hiệu chỉnh sai sót tại lớp liên kết dữ liệu. SDLC, LAP, và LAPB là các tập con của HDLC.


Published:

PAGE TOP ↑