*

head crash

The physical destruction of a hard disk. Misalignment or contamination with dust can cause the read/write head to collide with the disk’s recording surface. The data is destroyed, and both the disk platter and head have to be replaced. The read/write head touches the surface of a floppy disk, but on a hard disk, it hovers above its surface at a distance that is less than the diameter of a human hair. It has been said that the read/write head flying over the disk surface is like trying to fly a jet plane six inches above the earth’s surface.

Hỏng đầu từ
Sự hỏng vật lý của một đĩa cứng. Sự canh thẳng sai hoặc sự lây nhiễm cùng với bụi có thể làm cho đầu đọc/ghi va chạm vào bề mặt ghi của đĩa. Dữ liệu bị hủy bỏ, cả đĩa và đầu từ phải được thay thế. Đầu đọc/ghi tiếp xúc bề mặt của đĩa mềm, nhưng trên đĩa cứng, nó di chuyển qua lại trên bề mặt của nó với một khoảng cách cực nhỏ. Người ta nói rằng đầu đọc/ghi qua lại trên bề mặt đĩa giống như một chiếc phản lực 6 inch cô gắng bay trên bề măt trái đất.


Published:

PAGE TOP ↑