*

head end

The originating point in a communications system. In cable TV, the head end is where the cable company has its satellite dish and TV antenna for receiving incoming programming. In online services, the head end is the service company’s computer system and databases.

head end
Đầu cuối. Điểm đầu trong một hệ thống truyền thông. Trong truyền hình cáp, đầu cuối là nơi công ty cáp có đĩa vệ tinh của nó và anten TV dễ nhận chương trình gởi tới. Trong các dịch các dịch vụ trực tuyến, đầu cuối là hệ thống máy tính và các cơ sở dữ liệu của công ty dịch vụ.


Published:

PAGE TOP ↑