*

head-per-track disk

A disk drive that has a read/write head positioned over each track, thus eliminating the access arm movement from track to track.

head-per-track disk
Một ổ đĩa vốn có một đầu đọc/ghi được đặt trên mỗi rãnh, vì vậy ngăn sự di chuyển cần truy cập từ rãnh này đến rãnh khác.


Published:

PAGE TOP ↑