*

header label

A record used for file identification that is recorded at the beginning of the file.

Nhãn tiêu đề
Một record được dùng đê nhận biết file vốn được ghi tại phần đầu của file.


Published:

PAGE TOP ↑