*

heap

In programming, the free memory currently available to lead and run programs.

heap
Trong lập trình, bộ nhớ chưa được sử dụng hiện có sẵn để tải và chạy chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑