*

helical scan

The diagonal tracking used on videotape and digital audio tape(DAT), which increases storage capacity over parallel methods.

Sự quét xoắn
Sự quét xoắn theo đường chéo được dùng trên băng video kỹ thuật số(DAT), nó làm tăng dung lượng lưu trữ hơn các phương pháp song song.


Published:

PAGE TOP ↑