*

help

On-screen instruction regarding the use of a program. On PCs, pressing F1 is the de facto standard for getting help. With graphics-based interfaces(Mac, Windows, etc.), clicking a “?” or HELP button gets help. See context sensitive help.

Tư liệu chỉ dẫn
Sự hướng dẫn trên màn hình về cách sử dụng một chương trình. Trên các PC, nhấn F1 là tiêu chẩn thực tế để nhận tư liệu chỉ dẫn. Với các giao diện được dựa trên đồ họa(Mac, Windows,…), nhấp một “?” hoặc nút HELP để nhận tư liệu chỉ dẫn. Xem context sensitive help.


Published:

PAGE TOP ↑