*

Hercules Graphics Adapter

A single-color display adapter for IBM PC-compatible computers. The hercules Graphics Adapter displays text and graphics on an IBM monochrome monitor with a resolution of 720 pixels horizontally and 320 lines vertically. The Hercules(and Hercules-compatible) display adapter works only with graphics Adapter(CGA), for example, does not display graphics on systems equipped with Hercules cards unless the software specifically includes a Hercules driver. Many shareware, public domain, and low-priced graphics programs do not work with Hercules-equipped systems; however, Hercules display adapters work with all programs that display mono-chrome text. See monochrome display adapter(MDA).

Bộ điều hợp Hercules
Một bộ điều hợp màn hình đơn sắc dùng cho các máy tính tương thích IBM PC. Bộ điều hợp Hercules này có thể hiển thị văn bản và đồ hình trên màn hình đơn sắc với độ phân giải 720 pixel chiều ngang và 320 dòng chiều dọc. Bộ điều hợp màn hình Hercules(và tương thích Hercules) chỉ làm việc với phần mềm đồ họa nào có driver đối với qui cách hiển thị không-phải-IBM của nó. Các driver dùng cho bộ điều hợp CGA chẳng hạn, sẽ không làm việc được với card Hercules. Tuy vậy, các bộ điều hợp màn hình sẽ làm việc với tất cả các chương trình hiển thị văn bản đơn sắc. Xem monochrome display adapter(MDA).


Published:

PAGE TOP ↑