*

Hercules Graphics

The de facto standard monochrome display adapter for PCs, which provides a graphics and text resolution of 720×348 pixels. IBM’s monochrome display adapter displayed only text, and Hercules Computer Technology introduced its product in 1982 to fill the void.

Hercules Graphics
Adapter màn hình hiển thị đơn sắc tiêu chuẩn thực tế dành cho các PC, nó cung cấp một độ phân giải đồ họa và text là 720×348 pixel. Adapter màn hình hiển thị đơn sắc của IBM chỉ hiển thị text, và Hercules Computer Technology giới thiệu sản phẩm vào năm 1982 để bổ sung chức năng cho adapter màn hình hiển thị đơn sắc.


Published:

PAGE TOP ↑