*

Hertz

The frequency of electrical vibrations(cycles) per second. Abbreviated “Hz”, one Hz is equal to one Hz is equal to one cycle per second. In 1883, Heinrich Hertz detected electromagnetic waves.

Hertz
Tần số của các chu trình điện trên giây. Được viết tắt “Hz”, một “Hz” bằng một chu trình trên giây. Năm 1883, Heinrich Het khám phá ra các điện từ.


Published:

PAGE TOP ↑