*

heterogeneous network

A local area network that includes computers and devices from several manufacturers. Many firms create heterogeneous networks that successfully link macintosh and Windows systems. See local area network(LAN).

mạng không đồng nhất
Một loại mạng cục bộ gồm các máy tính và các thiết bị do nhiều nơi sản xuất. Nhiều hãng đã chế tạo các mạng không đồng nhất có thể liên kết tốt các hệ Macintosh với các hệ Windows. Xem local area network(LAN).


Published:

PAGE TOP ↑