*

heuristic

A method of problem solving using exploration and trial and error methods. Heuristic program design provides a framework for solving the problem in contrast with a fixed set of rules(algorithmic) that cannot vary.

Suy nghiệm
Một phương pháp giải quyết vấn đề sử dụng các phương pháp khảo sát, thử nghiệm và lỗi. Việc thiết kế chương trình thử nghiệm cung cấp một bộ các quy tắc cô định(thuật toán) vốn không thể thay đổi.


Published:

PAGE TOP ↑