*

hex, hexadecimal

Hexadecimal means 16. The base 16 numbering system is used as a shorthand for representing binary numbers. Every four bits are assigned a hex digit(from 0 to 9 and then A to F).

Hệ thập lục phân
Hệ thập lục phân có nghĩa là 16. Hệ đếm cơ số 16 được dùng nhu một kiểu tốc ký để thay thế các số nhị phân. Mỗi 4 bit được gán một số hẽ(từ 0 đến 9 và từ A đến F).


Published:

PAGE TOP ↑