*

HFS(Hierarchical File System)

The Macintosh file system that allows files to be placed into folders, and folders to be placed within other folders.

HFS(Hierarchical File System)
Hệ thống file phân cấp. Hệ file Macintosh vốn cho phép các file được đặt trong các folder khác.


Published:

PAGE TOP ↑