*

h(Hexadecimal)

A symbol that refers to a hex number. For example, 09h has a numeric value of 9, whereas 0Ah has a value of 10. See hex.

h(Hexadecimal)
Một kí hiệu vốn ám chỉ đến một số thập lục phân. Ví dụ, 09h có một giá trị số là 9, ngược lại 0Ah có một giá trị là 10. Xem hex.


Published:

PAGE TOP ↑