*

hidden codes

The hidden text formatting codes embedded in a document by an on-screen formatting program.

các mã ẩn
Các mã định dạng văn bản được nhúng trong một tài liệu bằng một chương trình định dạng trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑