*

hidden file

A file classification that prevents a file from being accessed. It is usually an operating system file; however, utility programs let users hide files to prevent unauthorized access.

File ẩn
Một sự phân loại vốn ngăn không cho truy cập vào file. Nó thường là một file của hệ điều hành; tuy nhiên, các trình tiện ích cho phép những người dùng giấu các file để ngăn sự truy cập không hợp thức.


Published:

PAGE TOP ↑