*

hierarchical communications

A network controlled by a host computer that is responsible for managing all connections. Contrast with peer-to-peer communications.

Truyền thông phân cấp
Một mạng được điều khiển bởi một máy tính chủ vốn có nhiệm vụ quản lý tất cả các nối kết. Trái với peer-to-peer communications.


Published:

PAGE TOP ↑