*

hierarchical file system

A file organization method that stores data in a top-to-bottom organization structure. All access to the data starts at the top and proceeds throughout the levels of the hierarchy. In DOS and OS/2, the root directory is the starting point. Files can be stored in the root directory, or directories can be created off the root that hold files and subdirectories. In the Macintosh, the disk window is the starting point. Files can be stored in the disk window, or folders can be created that can hold files and additional folders.

Hệ thống file phân cấp
Một phương pháp tổ chức file vốn lưu trữ dữ liệu trong một cơ cấu tổ chức từ trên xuống dưới. Tất cả sự truy cập vào dữ liệu bắt đầu tại đỉnh và tiếp tục thực hiện suốt các cấp độ của sự phân cấp. Trong DOS và OS/2, thư mục gốc là điểm bắt đầu. Các file có thể được lưu trữ trong các thư mục gốc, goặc các thư mục có thể được tạo ngoài gốc vốn chứa các file và các thư mục con. Trong máy tính Macintosh, hoặc các folder là điểm bắt đầu. Các file có thể được lưu trữ trong cửa sổ đĩa, hoặc các folder có thể được tạo vốn có thể lưu giữ các file và các folder bổ sung.


Published:

PAGE TOP ↑