*

high color

The ability to generate 32,768 colors(15bits) or 65,536colo(16bit). 15-bit color uses five bits for each red, green and blue pixel. The 16th bit may be a color, such as XGA with 5-red, 6-green and 5-blue, or be an overlay bit that selects pixels to display over video input. See true color.

high color
Khả năng tạo 32,768 màu(15bit) hoặc 65,536 màu(16bit). Màu 15 bit dùng 5bit cho mỗi pixel đỏ, xanh lục, xanh dương. Bit thứ 16 có thể là một màu, chẳng hạn XGA với 5-red ,6bit green và 5-blue, hoặc là bit xếp chồng vốn chọn cấc pixel để hiển thị trên kết quả nhập video. Xem true color.


Published:

PAGE TOP ↑