*

high density

Refers to increased storage capacity of bits and/or tracks per square inch. See HD.

high density
Đề cập đến khả năng lưu trữ được tăng của các bit và/hoặc các rãnh ghi trên inch vuông. Xem HD.


Published:

PAGE TOP ↑