*

high end

An expensive product at the top of firm’s offerings; includes features or capabilities likely to be needed only by the most discriminating users or professionals. See low end.

sản phẩm cao cấp
Sản phẩm đắt tiền, thuộc loại hàng đầu trong các hàng bán ra của một hãng. Các sản phẩm này hội đủ các đặc trưng hoặc các nhà chuyên môn biết phân biệt mới đòi hỏi đến. Xem low end.


Published:

PAGE TOP ↑