*

high resolution

A high-quality image on a display screen or printed form. The more dots used per square inch, the higher the quality. To display totally realistic images including the shades of human skin requires about 1,000×1,000 pixels on a 12″ diagonal screen. Desktop laster printers print respectable text and graphics at 300 dpi, but typesetting machines print 1,270 and 2,540 dpi.

Độ phân giải cao
Một hình ảnh chất lượng cao trên một màn hình hiển thị hoặc mẫu được in. Nhiều chấm được dùng trên inch vuông, chất lượng cao hơn. Để hiển thị toàn bộ các hình ảnh hiện thực bao gồm các bóng của vùng da người yêu cầu 1,000×1,000 pixel trêm một mày hình có kich thước chéo là 12 inch. Các máy in lase desktop in text đúng và các hình đồ họa tại 300dei, nhưng các máy sắp chữ in 1,270 và 2,540 dpi.


Published:

PAGE TOP ↑