*

High Sierra

The first CD-ROM standard named for an area near Lake Tahoe where it was conceived in 1985. Later evolved into the ISO 9660 standard.

High Sierra
Tiêu chuẩn CD-ROM đầu tiên được đặt tên cho một vùng gần hồ Tahoe nơi nó được biết đến vào năm 1985. Sau đó phát triển thành tiêu chuẩn ISO 9660.


Published:

PAGE TOP ↑