*

high tech

Refers to the latest advancements in computers and electronics as well as to the social and political environment and consequences created by such machines.

high tech
Đề cập đến những tiến bộ mới nhất trong máy tính và điện tử cũng như môi trường xã hội hoặc chính trị và kết quả tạo bởi các máy móc.


Published:

PAGE TOP ↑