*

highlight bar

The currently-highlighted menu item. Choice is made by moving the bar to the desired item and pressing enter or clicking the mouse. The bar is a different color on color screens or reverse video on monochrome screens.

Thanh bật sáng
Hạng mục menu hiện được bật sáng. Việc chọn được thực hiện bằng việc di chuyển thanh đến mục ưa thích và nhấn enter hoặc nhấp chuột. Thanh có màu khác trên các màn hình màu hoặc đảo ngược hình ảnh trên các màn hình đơn sắc.


Published:

PAGE TOP ↑