*

highlight

To identify an area on screen in order to select, move, delete or change it in some manner.

Bật sáng
Để nhận biết một vùng trên màn hình để chọn, di chuyển, xóa hoặc thay đổi nó theo cách nào đó.


Published:

PAGE TOP ↑