*

highlighting

The process of making characters or command names in reverse video on-screen.

làm nổi bật, nêu rõ, chọn lấy
Quá trình đánh dấu các ký tự hoặc các tên lệnh bằng cách đảo màu trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑