*

high/low/close/open graph

In presentation graphics, a line graph in which a stock’s high value, low value, closing price, and average value are displayed. The x-axis(categories axis) is aligned horizontally, and the y-axis(values axis) is aligned vertically. Another application for a high/low/open/close graph is a record of daily minimum, maximum, and average temperatures. Synonymous with HLCO chart. See column graph and line graph.

đồ thị cao/thấp/đóng/mở
Trong đồ họa giới thiệu, đây là một loại đồ thị đường, trong đó giá cao, giá thấp, giá đóng cửa và giá trung bình của một cổ phần đều được biểu hiện. Trục x(trục hạng mục) nằm ngang, và trục y(trục giá trị) nằm thẳng đứng. Một ứng dụng khác của loại đồ thị này là theo dõi nhiệt độ cực đại, cực tiểu, và trung bình hàng ngày. Đồng nghĩa với HLCO chart(đồ thị HLCO). Xem column graph, và line graph.


Published:

PAGE TOP ↑