*

HiJaak

A popular graphics file conversion and screen capture program for Windows from IMSI, San Rafael, CA. It supports a wide variety of raster and vector graphics formats as well as fax boards.

HiJaak
Một sự chuyển đổi file đồ họa phố biến và chương trình bắt giữ màn hình cho Windows từ IMSI, San Rafael, CA. Nó hỗ trợ nhiều dạng đồ họa mành và vector cũng như các fax board.


Published:

PAGE TOP ↑