*

HIMEM.SYS

An extended memory manager that is included with DOS and Windows, starting with DOS 5 and Windows 3.0. It allows programs to cooperatively allocate extended memory in 286 and higher PCs. HIMEM.SYS is an XMS driver.

HIMEM.SYS
Một công cụ quản lý bộ nhớ mở rộng đi kèm với DOS và Windows, bắt đầu bằng DOS 5 và Windows 3.0. Nó cho phép các chương trình phối hợp cấp phát bộ nhớ được mở rộng trong 286 và các PC cao hơn.


Published:

PAGE TOP ↑