*

hints

Font instructions that alter space and other features to improve the typeface image at low resolutions. Hints help to make a character uniform and legible especially at small point sizes; for example, they ensure that serifs and accents appear in proper proportion. Hints will have less meaning for printing as common desktop resolutions approach 600 and 800 dpi and more, but rendering typefaces on screens, which have less resolution than printers, will still be valuable.

Những phần gợi ý
Các cấu trúc Font vốn thay đổi khoảng trống và các tính năng khác để cải tiến hình kiểu chữ ở độ phân giải thấp. Các hình giúp tạo một ký tự thống nhất và dễ xem đặc biệt là tại các kích cỡ point nhỏ; ví dụ, chúng bảo đảm rằng các chân chữ và các dấu nhấn theo đúng tỉ lệ. Nhưng phần gợi ý ít có nghĩa đối với việc in khi các độ phân giải desktop thông thường xấp xỉ 600, 800 dpi và nhiều hơn, nhưng hiển thị các kiểu chữ trên màn hình, nó có độ phân giải ít hơn các máy in, vẫn sẽ có giá trị.


Published:

PAGE TOP ↑