*

HIPO(Hierarchy plus Input-Process-Output)

Pronounced “hy-po”. An IBM flow-charting technique that provides a graphical method for designing and documenting programs.

HIPO(Hierarchy plus Input-Process-Output)
Sự phân cấp: nhập, xử lý, xuất. Được đọc “hy-po”. Một kỹ thuật tạo lưu đồ vốn cung cấp một phương pháp đồ họa cho các chương trình thiết kế và tao tài liệu.


Published:

PAGE TOP ↑