*

HiPPI(High Perfomance Parallel Interface channel)

An ANSI-standard high-speed communications channel that uses a 32-bit or 64-bit cable and transmits at 100 or 200 Mbytes/sec. It is used as a point-to-point supercomputer channel or, with a crosspoint switch, as a high-speed LAN.

HiPPI(High Perfomance Parallel Interface channel)
Một kênh truyền thông tốc độ cao tiêu chuẩn ANSI vốn dùng một cáp 32-bit hoặc 64-bit và truyền với tốc đố 100 hoặc 200 Mbyte/giây. Nó được dùng dưới dạng một kênh siêu máy tính bình đẳng hoặc với một mạch chuyển đổi điểm chéo, dưới dạng một LAN tốc độ cao.


Published:

PAGE TOP ↑